• label1

  • label2

Obavijesti UO Pag

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Temeljem članka 8. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07. – isp., 79/09. i 89/09. – isp.), trgovac je dužan potrošačima omogućiti podnošenje pisanih prigovora, bilo u prodajnom prostoru ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničke pošte, te je na njih dužan odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora. Trgovac je dužan voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora potrošača najmanje godinu dana od dana primitka prigovora potrošača. Oblik vođenja ove evidencije nije propisan u obliku knjige žalbe ili nekom drugom obliku, a trgovac je dužan u prodajnom prostoru vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih  prigovora potrošača.

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 100.000 kn kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako postupi suprotno odredbama članka 8. (ne omogući prigovor, ne odgovori na prigovor i ne stavi obavijest o mogućnosti podnošenja prigovora). Za odgovornu osobu u pravnoj osobi propisana je nov čana kazna od 10.000 do 15.000 kuna, za trgovca fizičku osobu novčana kazna od 5.000 do 15.000 kuna.

Primjer Obavijesti  koju je trgovac dužan istaknuti :

 

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

 

Sukladno čl. 8. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 79/07., 125/07.–isp., 79/09. i 89/09. – isp.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:

 

«Maslačak», d.o.o

Zagreb,Vlaška 33

ili na

e-mail adresu: ……

odnosno na telefax broj: …..

Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

 

Potrošač:

Ime i prezime:

Adresa za dostavu odgovora:

Prijava korisnika